Choď na obsah Choď na menu
 


INSERT

 Interaktívny záznamový systém pre efektívne čítanie a myslenie
(angl. Interaktive Notating System for Effective Reading and  Thinking) 

 

                           „ Ak čítaš, aby si si zapamätal, zabudneš.
                               Ak čítaš, aby si porozumel, zapamätáš  si.“
                                                                      (čínske príslovie)

 

         Vyučovacia metóda využíva  všetky tri časti stratégie EUR a tvorí ucelený rámec pre vyučovanie a učenie.
 Pre využitie tejto vyučovacej metódy je možné vytvoriť si svoje vlastné texty, s ktorými žiaci budú pracovať, ale rovnako dobre sa dajú využívať na prácu aj klasické učebnice matematiky (napr. Rovnoramenný trojuholník 6. roč.).

 

Použitím metódy INSERTu naučíte žiakov:
·
    triediť informácie
·
    rozhodovať sa, ktoré informácie sú pre nich dôležité  a ktoré nie
·
    priraďovať staré informácie k novým
·
    robiť nielen analýzu nových poznatkov, ale aj ich syntézu s už poznanými  vedomosťami, integrovať ich
·
    získavať skúsenosti v tom, ako pristupovať k informáciám, spracovávať ich  a zároveň si z nich privlastniť tie
       myšlienky, ktoré budú považovať pre seba za potrebné

·
    čítať text s porozumením
·
    vyberať a pamätať si podstatné pojmy a kľúčové slová

 

Postup metódy ukážem na príklade:
Deliteľnosť prirodzených čísel ( 6. ročník)

         Stratégiu učenia som použila po prebratí učiva o znakoch deliteľnosti prirodzených čísel.
 

 

Cieľ:     
Zopakovať a uvedomiť si všetko, čo žiaci vedia o deliteľnosti prirodzených  čísel a samostatne naštudovať, čo sú  prvočísla,
zložené čísla a dokonalé čísla.

 

Postup:
1.Vopred som pripravila  pre každého žiaka text rozprávky:

Bál u princeznej   Aritmetiky
2. Pred čítaním som urobila skupinový brainstorming k uvedenej téme. Informácie, ktoré žiaci o deliteľnosti prirodzených čísel už mali, zapísali na tabuľu. (Evokácia)
3.Snažila som sa zbudiť záujem o čítanie. Opýtala som sa žiakov, či majú radi rozprávky a či už niekedy  čítali matematickú rozprávku.
4.Rozdala som texty pripravenej rozprávky o deliteľnosti prirodzených  čísel.
5.Vysvetlila  žiakom nasledovný postup práce:
a) Budete čítať samostatne, potichu a pomaly text rozprávky.(Uvedomenie)
b) Ceruzkou vyznačujte do textu k jednotlivým myšlienkam:
-  značkou 
+  … to som vedel (a)
- značkou  
–  to som nevedel(a)
- značkou  
tomuto nerozumiem, chcem sa na to opýtať 
        V tejto fáze učenia  žiaci  prechádzali textom, ktorý čítali tak, že si uvedomovali čítaný obsah. Pomocou značenia jednotlivých myšlienok boli nútení čítať text aktívne s porozumením. Etapa uvedomenia je veľmi dôležitá pre učenie.
 c) Po prečítaní a označovaní textu zapísali zoznam informácií podľa jednotlivých  značiek do svojho zošita, do tabuľky:

 
  +... to som vedel (a)    -  ..to som nevedel(a) ? ... tomuto som nerozumel, chcem sa na to opýtať 
                         Do každého stĺpca zapísali podľa značiek hlavné myšlienky označené v texte (stručne a heslovite), ale aj svoje myšlienky, čo si myslia o tom, čo sa dozvedeli. Prípadne  nakreslili aj obrázky.
6. Samostatná práca žiakov. (Reflexia) Prácu som sledovala a žiakom, ktorí mali  s učením problémy som pomáhala. Počas tejto fázy učenia, , žiaci vyjadrovali vlastnými slovami myšlienky a informácie, s ktorými sa stretli.
           Keďže máme žiakov rôznych, aj ich schopnosti porozumieť textu  a vyjadrovať sa, sú rôzne. Takto si môžu najlepšie zapamätať to, čomu porozumeli pomocou vlastných schopností, použitím vlastného významového rámca - čo vedia povedať vlastnými slovami.
7. Po ukončení samostatnej práce žiakov som diskutovala o tom, čo napísali. Pýtala  sa, čo nové sa dozvedeli (aké sú prvočísla, zložené a dokonalé čísla), čomu nerozumeli. Nezrozumiteľný obsah som nechala vysvetliť žiakom, ktorí textu porozumeli. 
8. Aplikovali sme  teoretické poznatky pri riešení úloh.