Choď na obsah Choď na menu
 


Zhlukovanie (Clustering)

C i e l e   a   p o s t u p   m e t ó d y  :    

Zhlukovanie (niekedy sa nazýva aj mapovanie, alebo sieťovanie) je učebná stratégia, ktorá umožňuje žiakom voľne  a otvorene rozmýšľať o danej téme, podnecuje ich myšlienkové procesy pri vytváraní spojení a asociácií medzi myšlienkami. Je to nelineárna „brainstormigová“ metóda, ktorú môžeme použiť vo fáze evokácie i reflexie. Cieľom tejto metódy je pomôcť žiakovi uvedomiť si vedomosti - poznatky a súvislosti medzi nimi, ktoré má vo svojom podvedomí. Pomáha im usporiadať si myšlienky pred písaním alebo opakovaním väčšieho celku. Rozvíja ich schopnosť zaznamenávať heslovité, stručné, podstatné a  jasné myšlienky. Na dokončenom zhluku si môžeme všimnúť, že sú na papieri nápady usporiadané tak, ako jedna asociácia vyvoláva druhú.

P r a v i d l á   p o u ž i t i a     m e t ó d y :

1.  Dáme žiakom napísať základné slovo do stredu papiera  tak,  aby  bolo  dosť  miesta  na  písanie  okolo  a  povieme   im,     aby ho zakrúžkovali.

2.  Opýtame sa: „Čo vás napadne, čo vám prichádza na um, keď myslíte na toto slovo?“ Povieme žiakom, aby písali okolo základné slová, všetky asociácie, ktoré ich napadnú. Nech sú to jadrové slová, okolo ktorých opíšu ovál alebo kružnicu. Tie  slová  alebo  pojmy,  ktoré  sa  im  budú  zdať súvisiace, nech pospájajú čiarami. Musíme sa však pritom vyhnúť hodnoteniu alebo selekcii, necháme žiakov značiť  a zapisovať všetko,  čo ich napadne.

3.  Necháme žiakov zaznamenávať nápady a asociácie vyvolané základným slovom niekoľko minút. Požiadame ich, aby sa pri písaní uvoľnili. Nech jednotlivé slová, myšlienky a asociácie voľne plynú a prichádzajú bez toho, že sa budú trápiť nad tým, ako a či budú hodnotení a posudzovaní. Upozorníme ich, že neexistuje spôsob tejto činnosti, ktorý by sme mohli považovať za najlepší. Vysvetlíme im, že si nemusia robiť starosti s pravopisom, pretože chceme len zachytiť na papier svoje myslenie. Ak si nie sú istí, nech píšu slová tak, ako si myslia.

4.  Povieme žiakom, aby stále a rýchlo písali to, čo ich napadá. Ak nevedia ako ďalej a čo písať, nech si chvíľu mimovoľne čmárajú na boku papiera, až kým sa neobjavia nové nápady alebo si nie sú istí, že už napísali všetko, čo mohli.         

Zhlukovanie sa môže použiť:

  • ako príprava žiakov na písanie referátu, ktorý dokážu napísať vlastným  jazykom,  bez  toho  aby  odpisovali  dlhosiahle  state z encyklopédií alebo príručiek,
  • na usporiadanie myšlienok žiakov pred písaním alebo  rozprávaním   o   danej  téme,   aby   sa   naučili   vyjadrovať zrozumiteľne vlastné myšlienky,
  • na aktivizáciu doterajších vedomostí, aby si žiaci oživili  čo o téme vedia a čo k nej cítia a aby spojili doterajšie vedomosti a nové poznatky, ktoré budú získavať pri čítaní a učení,
  • na integrovanie nových poznatkov a vedomostí so starými, už vopred získanými, kde sa učiteľ môže presvedčiť o tom, či žiaci vedia vytvárať zmysluplné spojenia medzi doterajšími vedomosťami a novými informáciami,
  • na rozvoj kooperácie, pretože zhlukovanie nemusí byť len individuálne, ale aj skupinové. Tu si musíme uvedomiť, že ak sa zhlukovanie robí individuálne, téma by mala byť žiakom dostatočne známa. Pri zhlukovaní uskutočňovanom v skupine, si žiaci môžu navzájom odovzdávať poznatky. 

 

S k ú s e n o s t i   a    p o s t r e h y   p r i    p o u ž í v a n í   m e t ó d y    v o   v y u č o v a n í   m a t e m a t i k y


        Hoci zhlukovanie často slúži ako myšlienková príprava na písanie zložitejších textov, dá sa využiť aj ako výborná metóda na opakovanie a zhrnutie učiva. Vo veľkej miere dokáže aktivizovať všetkých žiakov k práci, rozvíja logické myslenie   i vizuálnu pamäť. V tejto forme je zhlukovanie výsledný produkt. Pomáha žiakom zaktivizovať v pamäti naučené vedomosti, uvedomovať si  vzájomné súvislosti  medzi  vlastnosťami  javov, o ktorých píšu.

Ak kladieme žiakom otázky, nie vždy si vedia pohotovo spomenúť na správnu odpoveď, hoci ju v podvedomí mnohokrát poznajú a v  inej situácii by si na ňu mohli spomenúť. Ak necháme myšlienky na danú tému voľne plynúť, doprajeme žiakom dostatok času, vytvoríme im vhodné podmienky na rozmýšľanie, vedia si spomenúť na mnoho hodnotného  a  v správnych súvislostiach.

Zhlukovanie, ako výsledný produkt, používam na hodinách matematiky najčastejšie v geometrii. Používam ho pred preberaním nového učiva, keď potrebujem k novej téme zopakovať a oživiť už poznané, ale aj  po prebratí tematického celku, na zhrnutie získaných vedomostí, ich prepojenie so starým, už poznaným a na overenie vedomostí.

Napríklad v 6. ročníku pred preberaním učiva o kocke a kvádri, žiaci robili zhlukovanie na tému „Teleso“. V 7. ročníku sa mi osvedčilo použitie zhlukovania pri opakovaní učiva  o štvoruholníkoch. V 9. ročníku pred preberaním učiva o podobnosti rovinných útvarov  som použila zhlukovanie na tému „Pomer“.

Ak robíme so žiakmi zhlukovanie individuálne, po zadaní témy a vysvetlení postupu práce, žiakom vždy vymedzím určitý čas, ktorý budú potrebovať na samostatnú prácu. Po jej skončení prácu vyhodnocujeme. Jeden žiak pomaly číta všetko, na čo si k danej téme spomenul, ostatní žiaci si farebne značia do svojich prác  ľubovoľnou značkou napr. „ü“ . Ak majú niektorí žiaci zaznačené niečo naviac, čo ešte nebolo prečítané, dopĺňajú sa navzájom,  kým nie je vyčerpané všetko, na čo  si všetci  spomenuli. Ak  majú  v  zhluku  zapísané  niečo  nesprávne, prečiarknu si to a do rohu papiera si zaznačia zvislú čiarku. Čiarkou si značia  aj všetko to, čo si sami nespomenuli  a iní áno. Niekedy ich ešte nechám pracovať, spomínať si  a vpisovať to, na čo si samy nespomenuli a skrýva sa to pod ich čiarkami. Niektorí žiaci majú problém spomenúť si na všetko, ale sú nútení  nad danou témou rozmýšľať. Rozvíjať svoju predstavivosť a pamäť.

Niekedy robíme so žiakmi zhluky spoločne na tabuľu, alebo  v skupinách. Je to väčšinou vtedy, keď im chcem ukázať, ako má zhluk vyzerať, alebo keď som si vedomá, že o téme málo vedia a chcem sa spoľahnúť na kolektívnu múdrosť.

Zhlukovanie hodnotím len pozitívnym slovným hodnotením, možno aj preto žiakov táto práca baví a mnohé zhluky majú skutočnú hodnotu. Snažím sa žiakov viesť k tomu, aby získané vedomosti boli pre nich dôležitejšie ako známky, ktoré sú žiaľ ešte dnes často fetišom. Pomocou zhlukovania si uvedomujú kľúčové slová. Darí sa mi u žiakov odstraňovať používanie nesprávnych a nepresných pojmov. Napríklad si prestávajú zamieňať pojmy kocka – štvorec – štvoruholník, obvod – obsah, priestorový útvar – rovinný útvar a iné. Žiaci sa učia správne  a presne vyjadrovať, čo je potrebné nielen pre matematiku, ale aj pre život.